STEKO – TECHNICKÉ POVOLENIE

>>STEKO – TECHNICKÉ POVOLENIE

STEKO – TECHNICKÉ POVOLENIE

eta-steko-technicke-povolenie-1

TOTO EURÓPSKE TECHNICKÉ POVOLENIE SA UDEĽUJE PROSTREDNÍCTVOM RAKÚSKEHO INŠTITÚTU STAVEBNEJ TECHNIKY V SÚLADE SO:

 1. Smernicou Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky1 89/106/EHS – Smernica o stavebných produktoch, pozmenená Smernicou Rady 93/68/EHS z 22. júla 19932 a Nariadenia (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady3;
 2. zákonom o stavebných výrobkoch vo Vorarlbergu, LGBl. č. 33/1994, v znení LGBl. č. 65/2000, LGBl. č. 12/2010 a LGBl. č. 6/2011;
 3. spoločnými pravidlami pri postupe pri žiadosti, príprave a udelení Európskych technických povolení podľa Dodatku k rozhodnutiu 94/23/ES4; Rakúsky inštitút stavebnej techniky je oprávnený preveriť, či sú splnené ustanovenia tohto Európskeho technického povolenia. Táto skúška môže prebehnúť vo výrobnom závode. Vlastník Európskeho technického povolenia však zostáva zodpovedný za zhodu výrobkov s Európskym technickým povolením a jeho použiteľnosti na predpokladaný účel použitia.

2               Toto Európske technické povolenie sa nesmie previesť na iného výrobcu ako toho, ktorý je uvedený na strane 1 alebo zástupcov výrobcu alebo na iný výrobný závod ako ten, ktorý je uvedený na strane 1 tohto Európskeho technického povolenia.

3               Rakúsky inštitút stavebnej techniky môže odvolať toto Európske technické povolenie, najmä po oznámení Komisie na základe článku 5 odsek 1 Smernice Rady 89/106/EHS.

4               Toto Európske technické povolenie možno reprodukovať – aj pri elektronickom doručení – iba v neskrátenej podobe. So súhlasom Rakúskeho inštitútu stavebnej techniky možno realizovať aj čiastočnú reprodukciu. Čiastočnú reprodukciu je potrebné označiť. Texty a výkresy reklamných brožúr nesmú byť v rozpore s Európskym technickým povolením, ani sa nesmú nenáležite použiť.

5               Európske technické povolenie sa udeľuje povoľovacím miestom v jeho úradnom jazyku. Toto znenie zodpovedá zneniu zaslanom EOTA. Preklady do iných jazykov je potrebné označiť

1        Amtsblatt der EuropäischenGemeinschaften Nr. L 40, 11.02.1989, Seite12

2        Amtsblatt der EuropäischenGemeinschaften Nr. L 220, 30.08.1993, Seite 1

3        Amtsblatt der EuropäischenUnion Nr. L 284, 31.10.2003,Seite 1

4        Amtsblatt der EuropäischenGemeinschaften Nr. L 17, 20.01.1994, Seite34

II                OSOBITNÉ PODMIENKY EURÓPSKEHO TECHNICKÉHO POVOLENIA

1        POPIS VÝROBKOV A ÚČELU POUŽITIA

1.1           Popis výrobkov

1.1.1        Všeobecne

Drevený stavebný systém STEKO pozostáva z predpripravených, štandardizovaných a priemyselne zhotovených modulov z ihličnatých drevín.

Drevený stavebný systém STEKO spočíva na troch základných prvkoch

Základný modul STEKO,

Prah,

Viazanie,

ktoré sa spájajú bez akéhokoľvek prostriedku. Drevený stavebný systém STEKO sa kompletuje zasúvaním do otvorov. Spojenie jednotlivých stenových modulov STEKO medzi sebou sa realizuje špeciálnym tvarom vrchnej a spodnej strany, ako aj prídavných drevených hmoždiniek.

Výstavba dreveného stavebného systému STEKO je ukázaná v Prílohe 1. Vrchné plochy sú ohobľované.

Základný modul pozostáva z piatich vrstiev dreva z ihličnanov, ktoré sú usporiadané kolmo k sebe (uhol 90o). Vnútorné jadro pozostáva z hraneného reziva, ktoré je zoradené v pravidelnom odstupe. Naň sa nalepí obojstranne vrstva z dosák zoradených v pravom uhle k priečkam. Na túto vrstvu musí byť prilepená vrstva pod pravým uhlom z oboch strán po jednej vrstve, na úzkych koncoch tupo zrazených doštičiek. Vrchné plochy sú ohobľované.

Prah a viazanie pozostávajú buď z masívneho dreva alebo z dosák z aglomerovaného dreva.

Drevený stavebný systém STEKO má byť spevnený napr. drievkami alebo oplášťovaním alebo iným vhodným spôsobom.

Popri tepelno-izolačných hmotách možno opatriť drevený stavebný systém STEKO aj nastavovaním alebo betónom. Tieto materiály neprispievajú k výkonovým parametrom únosnosti dreveného stavebného systému STEKO.

Obklady, krytiny, ochrana proti dažďu a snehu, inštalácie (napr. elektrické vedenia), výplňové materiály (napr. tepelnoizolačné hmoty, tlmiče hluku), tepelnoizolačné hmoty a upevnenie na nosnej konštrukcii, ako aj ošetrenie ochrannými prostriedkami na drevo a ohňovzdornými prostriedkami nie sú predmetom Európskeho technického povolenia.

1.1.2        Dosky a hranené rezivo základného modulu STEKO, ako aj nadpájanie

Dosky a hranené rezivo základného modulu STEKO, ako aj nadpájanie pozostávajú z dreva ihličnanov s pravouhlým prierezom, t.j. stavebné drevo triedené vizuálne alebo strojovo podľa pevnosti. Používa sa iba technicky suché drevo. Klinové čapy a tupé spoje v čelnom dreve sa nerealizujú.

Na výrobu základného modulu STEKO sa spájajú dosky/hranené rezivo lepidlom do kríža.

Dosky krycej vrstvy prináležia do pevnostnej triedy C24, podľa EN 338.

Dosky horizontálnej vrstvy, ako i hranené rezivo prináležia do pevnostnej triedy C16, podľa EN 338.

1.1.3        Hranené rezivo na prah a viazanie

Hranené rezivo na výrobu prahov a viazanie pozostáva buď z masívu alebo drevených platní podľa EN 13986 s rozmermi podľa Dodatku 1. Klinové čapy a tupé spoje sa nerealizujú.

1.1.4        Hmoždinky z tvrdého dreva

Hmoždinky na spájanie jednotlivých stenových modulov STEKO sú z topoľa. Hmoždinky majú byť bez hrčí, nepravidelných vlákien, letokruhov, trhlín, hniloby, plesní a kazov od hmyzu.

1.1.5        Zosilnenie

Drevený stavebný systém STEKO má byť zosilnený napr. vertikálnymi drievkami alebo oplášťovaním alebo iným vhodným spôsobom. Spevnenia treba spojiť vhodným spôsobom so spodnou konštrukciou.

Spevnenia musia byť urobené tak, aby systematicky neodvádzali normálne sily z vertikálneho zaťaženia.

1.1.6        Tepelnoizolačné hmoty

Tepelnoizolačné hmoty, ako napr. buničité vlákna a pod. spĺňajú harmonizovanú európsku normu alebo Európske technické povolenie a neprispievajú k nosnosti dreveného stavebného systému STEKO.

Tepelnoizolačné hmoty nie sú predmetom Európskeho technického povolenia.

1.1.7        Betón

Betón zodpovedá harmonizovanej európskej norme a neprispieva k nosnosti dreveného stavebného systému STEKO.

Betón nie je predmetom Európskeho technického povolenia.

1.1.8        Nadstavovanie

Nadstavovanie, ako napr. piesok a pod. zodpovedá harmonizovanej európskej norme alebo Európskemu technickému povoleniu a neprispieva k nosnosti dreveného stavebného systému STEKO.

Nadstavovanie nie je predmetom Európskeho technického povolenia.

1.2    Účel použitia

Drevený stavebný systém STEKO je určený na použitie ako nosné alebo nenosné vnútorné a vonkajšie steny. Maximálna výška budovy nesmie prekročiť 3 podlažia, maximálna výška podlažia je 3,04 m.

Produkt sa vystavuje výlučne statickým a kvázi-statickým vplyvom.

Produkt je určený na použitie v užitkových triedach 1 a 2 podľa EN 1995-1-1. Stavebné časti vystavené poveternostným vplyvom treba opatriť účinnou ochranou pre zabudovaný produkt.

Požiadavky v Európskom technickom povolení spočívajú v prijatí predpokladanej doby užívania dreveného stavebného systému STEKO 50 rokov za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 4 a 5 pre balenie, prepravu, skladovanie, ako aj použitie, údržbu a úpravu. Údaje o dobe užívania dreveného stavebného systému STEKO si nemožno vykladať ako záruku prevzatú výrobcom alebo povoľovacím úradom, ale iba ako pomocný prostriedok pri výbere správnych výrobkov so zreteľom na očakávanú, hospodársky primeranú dobu užívania stavebného objektu.

2                ZNAKY VÝROBKU A POSTUP PREUKAZOVANIA

2.1           Znaky výrobku

2.1.1        Drevený stavebný systém STEKO

2.1.1.1      Všeobecne

Drevený stavebný systém STEKO zodpovedá údajom a výkresom v Dodatku 1, údaje o špecifických znakoch výrobku sú uvedené v Dodatku 2, tabuľka 1.

Rozmery výrobku sú špecifické podľa projektu.

Vlastnosti materiálu, rozmery a tolerancie výrobku a jeho súčastí sú udané, pokiaľ nie sú uvedené v Dodatku 1, v technickej dokumentácii5Európskeho technického povolenia.

2.1.1.2      Protipožiarna ochrana

Klasifikácie dreveného stavebného systému STEKO vzhľadom na chovanie stavebnej konštrukcie pri požiari a odolnosť voči ohňu sú uvedené v Dodatku 2, tabuľka 1.

2.1.1.3      Hygiena, zdravie a ochrana životného prostredia

Vzhľadom na nebezpečné látky zodpovedá drevený stavebný systém STEKO CUAP, žiadosť ETA č. 02.04/11. Výrobca odovzdal príslušné prehlásenie.

Ako doplnok k špecifickým odstavcom Európskeho technického povolenia o nebezpečných látkach môžu byť iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na výrobok, keď tento spadá do ich oblasti použitia (napr. prevzaté európske a národné právo, národné vyhlášky a úradné predpisy). Aby sa vyhovelo predpisom smernice o stavebných výrobkoch, musia byť dodržané aj tieto požiadavky, ak už niekde jestvujú.

2.1.1.4      Trvanlivosť a spôsobilosť použitia

Trvanlivosť a spôsobilosť použitia, vrátane zachovania tvaru a rozmerovej stálosti dreveného stavebného systému STEKO sú dané v podmienkach odseku 4.

Drevený stavebný systém STEKO možno použiť v užitkových triedach 1 a 2 podľa EN 1995-1-1.

2.1.2        Súčasti

2.1.2.1      Drevo

Masív na dosky a hranené rezivo sa triedi ručne alebo strojovo podľa pevnosti. Používa sa iba technicky suché drevo.

Masív sa klasifikuje podľa EN 338.

2.1.2.2      Lepidlo

Lepidlo na zliepanie dreveného stavebného systému STEKO musí zodpovedať EN 15425.

2.1.2.3      Tepelno-izolačné hmoty

Tepelnoizolačné hmoty nie sú predmetom Európskeho technického povolenia. Tepelno-izolačné hmoty vkladané do základného modulu STEKO musia zodpovedať harmonizovanej európskej norme alebo Európskemu technickému povoleniu a mať označenie CE.

2.1.2.4      Betón

Betón nie je predmetom Európskeho technického povolenia. Betón plnený do základných modulov STEKO musí zodpovedať harmonizujúcej európskej norme a niesť označenie CE.

2.1.2.5      Nadstavovanie

Nadstavovanie nie je predmetom Európskeho technického povolenia. Nadstavovanie plnené do základných modulov STEKO musí zodpovedať harmonizujúcej európskej norme alebo Európskemu technickému povoleniu a niesť označenie CE.

2.2           Preukazný postup

2.2.1        Všeobecne

Posúdenie použiteľnosti dreveného stavebného systému STEKO na predpokladaný účel použitia so zreteľom na požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, protipožiarnu ochranu, hygienu, zdravie a ochranu životného prostredia, bezpečnosť používania, zvukovú izoláciu a šetrenie energie a tepelnú izoláciu v zmysle podstatných požiadaviek 1 až 6 Smernice Rady 89/106/EHS, ako aj s ohľadom na trvanlivosť a spôsobilosť použitia prebehlo v zhode s CUAP, žiadosťou ETA č. 02.04/11, „Stavebnicový systém“ verzia december 2012.

2.2.2        Identifikácia

Európske technické povolenie na drevený stavebný systém STEKO bol udelený na základe odsúhlasených podkladov, ktoré sú uložené v Rakúskom inštitúte stavebnej techniky a identifikujú výrobok, ktorý bol hodnotený a posudzovaný. Zmeny materiálov, zloženia alebo znakov alebo výrobného postupu, ktoré by mohli viesť k tomu, že tieto uložené podklady nesedia, by mali byť oznámené Rakúskemu inštitútu stavebnej techniky obratom pred vstúpením zmien do platnosti. Rakúsky inštitút stavebnej techniky rozhodne, či sa tieto zmeny týkajú Európskeho technického povolenia a ak je to potrebné, či sú potrebné ďalšie posúdenia alebo zmeny Európskeho technického povolenia.

Prvky dreveného stavebného systému STEKO musia byť jednoznačne identifikovateľné pri dodávke na základe priloženej dokumentácie.

Tepelnoizolačné hmoty a nadstavovania, ktoré sa plnia do základných modulov STEKO, musia vyhovovať harmonizujúcej európskej norme alebo Európskemu technickému povoleniu. Betón, ktorý sa plní do základných modulov STEKO, musí vyhovovať harmonizujúcej európskej norme. Potrebné je udať minimálne objemovú hmotnosť, hmotu na plochu a triedu chovania stavebných hmôt pri požiari príslušných látok. Tieto látky nie sú predmetom Európskeho technického povolenia. Normy a predpisy, ktoré platia na mieste použitia, by sa mali zohľadniť.

Údaje o vkladaných látkach spolu s ich podstatnými znakmi poskytne výrobca dreveného stavebného systému STEKO.

3                POSÚDENIE ZHODY A OZNAČENIE CE

3.1           Systém potvrdenia zhody

Systém potvrdenia zhody, stanovený Európskou komisiou pre tento výrobok, je tým, ktorý je udaný a označený ako systém 1 v Smernici Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 v Dodatku III odsek 2, písmeno i. Tento systém predpokladá certifikáciu zhody výrobku povoleným certifikačným miestom na základe

a)        úloh výrobcu

 1. vlastná výrobná kontrola;
 2. doplnková kontrola výrobcu u vzoriek odobratých v závode podľa stanoveného skúšobného plánu 6;

b)        úloh povoleného miesta

 1. prvá kontrola výrobku;
 2. prvá inšpekcia závodu a vlastnej výrobnej kontroly;
 3. priebežná kontrola, posúdenie a uznanie vlastnej výrobnej kontroly.

3.2           Kompetencie

3.2.1        Úlohy výrobcu

3.2.1.1      Vlastná výrobná kontrola

Výrobca zriadil vo výrobnom závode systém vlastnej výrobnej kontroly a priebežne ju udržuje. Všetky predpokladané údaje, požiadavky a predpisy zachytáva výrobca systematicky formou písomných prevádzkových a metodických nariadení. Systém vlastnej výrobnej kontroly zabezpečuje, že drevený stavebný systém STEKO súhlasí s Európskym technickým povolením.

Vlastná výrobná kontrola musí obsahovať minimálne nasledovné body:

–      špecifikáciu všetkých materiálov a súčastí, ktoré obsahuje drevený stavebný systém STEKO

–      polohu nosných stavebných dielov

–      vonkajšie rozmery súčastí dreveného stavebného systému STEKO

–      začlenenie tepelnoizolačných hmôt, betónu alebo nadstavovania

–      tolerancie rozmerov, pravouhlosť a rovnosť

–      označenia správnej polohy a správneho zabudovania v stavbe, ako aj zvláštnosti pri zaobchádzaní

–      balenie a ochrana pri preprave

–      zabezpečiť, aby sa udržal stanovený obsah vlhkosti počas výroby, skladovania vo výrobnom závode, v priebehu vydodania a na stavenisku

Výrobca musí používať výlučne materiály, ktoré sa dodávajú s príslušnými výrobnými certifikátmi, tak ako sa plánuje v spísanom kontrolnom pláne. Prichádzajúce materiály prechádzajú pred prijatím kontrolami a skúškami u výrobcu. Preskúšanie prichádzajúcich materiálov má v náplni kontrola výrobných osvedčení, ktoré predkladá výrobca materiálov (porovnanie s menovitými hodnotami), pričom treba preveriť rozmery a určiť vlastnosti materiálov.

Frekvencia kontrol a skúšok, ktoré sa vykonávajú počas výroby a na vyrábanom výrobku, je stanovená pri zohľadnení výrobného postupu výrobku a udaná v stanovenom pláne skúšok.

Výsledky vlastnej výrobnej kontroly sa zapisujú a vyhodnocujú. Tieto zápisy obsahujú minimálne tieto údaje:

–      označenie výrobku, materiálu a súčastí

–      druh kontroly alebo skúšky

–      dátum výroby výrobku a dátum skúšky výrobku alebo materiálu alebo súčastí

–      výsledky kontrol a skúšok a, pokiaľ je to opodstatnené, porovnanie s požiadavkami

–      meno a podpis zodpovednej osoby vlastnej výrobnej kontroly

Zápisy sa uchovávajú minimálne päť rokov a predkladajú sa povolenému miestu, ktoré sa zaoberá priebežným dohľadom. Predkladajú sa na požiadanie Rakúskemu inštitútu stavebnej techniky.

3.2.1.2      Prehlásenie o zhode

Výrobca je zodpovedný za vypracovanie prehlásenia o zhode. Ak sú splnené všetky predpoklady pre potvrdenie o zhode, vrátane certifikácie, musí výrobca vystaviť prehlásenie o zhode.

3.2.2        Úlohy povoľovacieho miesta

3.2.2.1      Prvá kontrola výrobku

Skúšky vykonané ako časť hodnotenia na Európske technické povolenie možno použiť ako prvú kontrolu, pokiaľ sa vo výrobnom postupe alebo výrobnom závode nič nezmenilo. V prípade zmien je potrebné odsúhlasiť požadovanú prvú kontrolu medzi Rakúskym inštitútom stavebnej techniky a zapojeným povoľovacím miestom.

3.2.2.2      Prvá inšpekcia závodu a vlastnej výrobnej kontroly

Povoľovacie miesto sa musí uistiť podľa stanoveného plánu kontrol, že výrobný závod, najmä personál a zariadenie a vlastná výrobná kontrola sú spôsobilé zabezpečiť sústavnú a odbornú výrobu dreveného stavebného systému STEKO podľa smerníc udaných v odseku II, ako aj Dodatkoch Európskeho technického povolenia.

3.2.2.3      Priebežný dozor, posudzovanie a uznanie vlastnej výrobnej kontroly

Povoľovacie miesto musí vykonať minimálne dvakrát ročne rutinnú kontrolu vo výrobnom závode. Preukazuje sa, že vlastná výrobná kontrola a stanovený výrobný postup sa dokážu zachovať pri zohľadnení stanoveného plánu kontrol. Výsledky priebežnej kontroly sa na požiadanie prostredníctvom povoľovacieho miesta predkladajú Rakúskemu inštitútu stavebnej techniky. Ak už nie sú ustanovenia Európskeho technického povolenia a stanoveného plánu kontrol splnené, povoľovacie miesto odoberie certifikát zhody.

3.3           Označenie CE

Označenie CE sa umiestňuje na komerčných sprievodných papieroch. V zmysle symbolu CE sa udáva identifikačné číslo certifikujúceho miesta, ako aj nasledovné informácie:

–      meno alebo značka a adresa výrobcu

–      posledné dve cifry roka, v ktorom bolo umiestnené označenie CE

–      číslo certifikátu zhody

–      číslo Európskeho technického povolenia

–      identifikácia výrobku (obchodný názov)

–      menovitá dĺžka a výška prvkov STEKO

–      pevnostná trieda a druh dreva

4                PREDPOKLADY, ZA KTORÝCH JE DANÁ POUŽITEĽNOSŤ VÝROBKU NA PREDPOKLADANÝ ÚČEL POUŽITIA

4.1           Výroba

Prvky dreveného stavebného systému STEKO sa vyrábajú podľa stanovených noriem Európskeho technického povolenia, pri aplikovaní výrobného postupu, ktorý stanovil pri inšpekcii výrobného závodu Rakúsky inštitút stavebnej techniky a je opísaný v technickej dokumentácii.

4.2           Dimenzovanie

Európske technické povolenie sa vzťahuje iba na výrobu a použitie prvkov dreveného stavebného systému STEKO. Dôkazy o stabilite stavebných objektov, vrátane aplikácie sily na výrobky nie sú predmetom Európskeho technického povolenia.

Použiteľnosť výrobkov na predpokladaný účel použitia je daná za nasledovných podmienok:

–      dimenzovanie dreveného stavebného systému STEKO sa vykonáva za zodpovednosti inžiniera, ktorý má skúsenosti s takýmito výrobkami.

–      konštrukcia stavby zohľadňuje drevený stavebný systém STEKO.

–      v stavebnom objekte nie je drevený stavebný systém STEKO vystavený škodlivej vlhkosti. Platia definície úžitkových tried 1 a 2 podľa EN 1995-1-1.

–      jednotlivé prvky dreveného stavebného systému STEKO sú riadne zabudované.

–      drevený stavebný systém STEKO musí byť na hornom a spodnom konci v pravom uhle k rovine steny horizontálne.

–      drevený stavebný systém STEKO sa spevňuje drievkami alebo oplášťovaním. Na predpokladané použitie zabezpečí spevnenie hranené rezivo š/v = 100/80 mm pevnostnej triedy C24 podľa EN 338 cca. každých 960 mm s primeranou ohybovou nosnosťou. Spevnenie sa dimenzuje v jednotlivom prípade.

–      pri prenose horizontálnych síl v rovine steny nesmú viesť vystupujúce sily k namáhaniu ťahom („roztvárajúca sa fúga“). Na ukotvenie a prenos možných vystupujúcich síl ťahu treba počítať s vhodnými konštrukciami (napr. závitové tyče vo výške miestnosti).

Dimenzovanie výrobkov môže prebehnúť pri zohľadnení odseku 2.1, ako aj Dodatku 2 a 4 Európskeho technického povolenia podľa EN 1995-1-1 a EN 1995-1-2. Je potrebné zohľadniť normy a predpisy platné na mieste použitia.

4.3           Zabudovanie

4.3.1        Všeobecne

Výrobca zostaví návod na zabudovanie, v ktorom sú opísané špecifické znaky výrobku a najdôležitejšie opatrenia, ktoré treba zohľadniť pri zabudovaní. Návod na zabudovanie musí byť vyložený na každom stavenisku a ukladá sa v Rakúskom inštitúte stavebnej techniky.

Zabudovanie dreveného stavebného systému STEKO musí vykonať kvalifikovaný personál pod dohľadom tej osoby, ktorá je kompetentná na mieste pre technické záležitosti. Na každú nosnú konštrukciu sa zostaví montážny plán, ktorý udáva sled, podľa ktorého sa zabudúvajú jednotlivé prvky dreveného stavebného systému STEKO a ktorý obsahuje ich označenia. Montážny plán musí ležať na stavenisku.

Poškodené výrobky sa nesmú zabudovať.

4.3.2        Rúry, napájacie vedenia a otvory

Rúry a napájacie vedenia sa radia podľa možnosti tak, aby nevplývali na výkon dreveného stavebného systému STEKO. Keď sú rúry alebo napájacie vedenia v drevenom stavebnom materiáli usporiadané alebo vedené cez výrobok, musí sa zohľadniť ich vplyv na stabilitu, na protipožiarnu ochranu a na stavebno-fyzikálne vlastnosti. Tieto isté princípy platia aj na otvory, ktoré sa vyrezávajú na iné účely.

Podľa možnosti sa vyhýbame prerezaniu hraneného reziva a vyrezávaniu štrbín do vonkajších vrstiev a vyžadujeme stále osobitnú pozornosť a posúdenie.

5                ODPORÚČANIA PRE VÝROBCU

5.1           Všeobecne

Výrobca musí zabezpečiť, aby boli známe údaje podľa odsekov 1, 2 a 4, ako aj Dodatkov Európskeho technického povolenia tým osobám, ktoré sú oboznámené s plánom a realizáciou stavebného diela.

5.2           Odporúčania k baleniu, preprave a skladovaniu

Drevený stavebný systém STEKO je potrebné chrániť počas prepravy a počas skladovania pred každým poškodením a škodiacim vplyvom vlhkosti. Skladovanie musí prebiehať stále bez dotyku podlahy. Poškodené výrobky sa nesmú zabudovať. Pokyny výrobcu k baleniu, preprave a skladovaniu sa musia rešpektovať.

5.3           Odporúčania k používaniu, údržbe a úprave

Posúdenie užitočnosti predpokladaného účelu použitia spočíva na akceptovaní, že počas predpokladanej doby používania nie je potrebná žiadna údržba.

Ak sú potrebné úpravy, potom treba vykonať posúdenie v každom jednotlivom prípade. Vážne poškodenia prvkov dreveného stavebného systému STEKO si vyžadujú okamžité konanie s ohľadom na mechanickú pevnosť a stabilitu stavebného diela.

Za Rakúsky inštitút stavebnej techniky konateľ

Originálny dokument podpísal:

 1. Ing.Dr.RainerMikulits
  eta-steko-technicke-povolenie-2eta-steko-technicke-povolenie-3eta-steko-technicke-povolenie-4eta-steko-te2019/04/chnicke-povolenie-5eta-steko-technicke-povolenie-6eta-steko-technicke-povolenie-7eta-steko-technicke-povolenie-8eta-steko-technicke-povolenie-9eta-steko-technicke-povolenie-10eta-steko-technicke-povolenie-11eta-steko-technicke-povolenie-12eta-steko-technicke-povolenie-13eta-steko-technicke-povolenie-14
2019-05-28T10:42:55+02:0024. apríl, 2019|Novinky|